MCO Consulting - Een frisse kijk op consultancy

Contactgegevens: Galvanistraat 88 | 2517 RE Den Haag | T 070 - 785 2766F | F 070 - 785 2766 | M 06 - 4221 1718
Disclaimer
 
Overeenkomst tussen gebruiker en MCO-Consulting
Deze website wordt aangeboden mits deze overeenkomst uitdrukkelijk wordt aanvaardt zonder wijziging daarvan. Door gebruik van deze website
http://www.mco-consulting.nl/ geeft u aan kennis te nemen van en in te stemmen met al hetgeen deze website biedt.

Beperking voor persoonlijk en niet commercieel gebruik
Deze website is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Privacy & Disclaimer
Alle getoonde informatie op MCO-Consulting wordt door MCO-Consulting met zorg samengesteld.
Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. Het is onmogelijk om fouten en ommissies volledig uit te sluiten. Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend aan deze teksten, bestanden of bijlagen. MCO-Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken. Hoewel MCO-Consulting alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is MCO-Consulting niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij MCO-Consulting, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) -personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MCO-Consulting.

Schade
MCO-Consulting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van MCO-Consulting. MCO-Consulting behoudt zich te allen tijden dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers en derden.

Inhoud
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden gepubliceerd zijn kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht, databankenrecht en internationale verdragen.

Links naar MCO-Consulting.nl
Het is toegestaan op andere websites links op te nemen naar informatie op www.mco-consulting.nl.